क) खुद्रा लघुकर्जा कारोबार गर्ने घ वर्गका बित्तिय संस्थाहरु

ख)  बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु

ग)  बित्तिय मध्यस्थकर्ताको अनुमती प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाहरु

वित्तीय संस्थाबाट माथी उल्लेखित सहकारी तथा गैर-सरकारी संस्था र लघुवित्त संस्थाहरु मार्फ प्रवाह हुने थोककर्जा विपन्न तथा पीछडिएका लक्षित वर्गले मात्र पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । उपरोक्त अनूसार लक्षित बर्गभित्र पर्ने सदस्यहरुले सम्वन्धित संस्था मार्फ सामुहिक जमानीमा बढिमा रु. १ लाखसम्म तथा पर्याप्त धितो दिएर ब्यक्तिगत रुपमा उद्देश्य अनुसार बढिमा रु. ४ लाखसम्म कर्जा माग गर्न सक्नेछन् । वित्तीय संस्थाहरुले लक्षित वर्गको पहिचान नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डको आधारमा गर्नु पर्नेछ ।