Base Rate

FY Shrawan Bhadra Ashwin Kartik Mangsir
2077/078 - - - 6.25 6.23