1) सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको दर्ता प्रमाणपत्र -कर कार्यालयमा दर्ता भएको समेत) ।
2)  संस्थाको प्रकृति अनुसार प्रबन्धपत्र/नियमावली/विधान तथा कर्जा लगानी नीति ।
3)  लेखापरिक्षण प्रतिवेदन -कम्तिमा दुइ बर्ष ।
4)  व्यावसायिक योजना प्रस्ताव जसमा देहाय बमोजिमको विवरणहरु समावेश भएको हुनु पर्नेछ ।
4.1) संस्थाको परिचयात्मक विवरण र संगठनात्मक ढांचा ।
4.2) संस्थामा विपन्न बर्ग, महिला, दलित, जनजाती आदिको सहभागिताको विवरण
4.3) ऋण लगानी तथा असुली विधी तथा प्रकृया
4.4) बचतका प्रकार र यसको परिचालनको विधि
4.5) लघुवित्त संचालन सम्बन्धि संस्थाको दिर्घकालिन रणनीति
4.6) आगामी ३ बर्षो प्रक्षेपित वित्तीय विवरण तथा नगद प्रवाह
4.7) लगानी गरिएको क्षेत्रबाट उत्पादन हुने परिमाण र बजारको अवस्था
4.8) लगानी उठ्न सक्ने अन्य आधारहरु
5)  संस्थाले लगानी गर्ने ब्यक्तिहरुको ब्यक्तिगत विवरण ।
6)  लगानी हुने क्षेत्र जस्तो कृषि, पशुपालन, कुटिर उद्योग, बैदेशिक लगानी आदि ।
7)  लगानीको सुरक्षण हुने कागजातहरु ।
8)  तेश्रोपक्षको धितो सुरक्षणको हकमा सम्बन्धित पक्षबाट लिईएको मञ्जुरीनामा ।
9)  अन्य वित्तीय संस्थासंग ऋण सम्बन्धि कारोबार गरेको भए अनुसुची ३ बमोजिमको स्वःघोषणपत्र ।
10)  संस्थाको पछिल्लो साधारणसभाको माईन्यूटको प्रतिलिपी ।
11)  कर्जा माग गर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिले गरेको निर्णयको माईन्यूट र कर्जा लिने सम्बन्धि कामको लागि तोकिएको अख्तियारप्राप्त ब्यक्ति ।
12)  संस्थाको संचालक समिति, प्रमुख कार्यकारी/ब्यबस्थापक र अख्तियार प्राप्त ब्यक्तिको ब्यक्तिगत विवरण र नागरिकताको प्रतिलिपी ।
13)  अघिल्लो आर्थिक बर्षम्मको आयकर चुक्ता प्रमाणपत्र वा आयकर नलाग्ने कागजात ।
14)  समय समयमा वित्तीय संस्थाले तोकिदिए बमोजिमका अन्य कागजातहरु ।